Σχολικός Εκφοβισμός, σεμινάριο για γονείς & παιδαγωγούς