Η αρχαία φιλοσοφία ως θεραπεία της ψυχής και η επίδρασή της στον χριστιανισμό