Όροι διαγωνισμού

 1. Το Ιωάννινα Festivals «ioanninafestivals.gr» εκπρόσωπος αυτού ο Κ. Νικόλαος Ζήκος, (εφεξής «διοργανωτής»), η οποία επιχείρηση εδρεύει στα Ιωάννινα,  διοργανώνει τον παρόντα διαγωνισμό ως προωθητική ενέργεια στα πλαίσια γνωριμίας, προώθησης και προβολής των υπηρεσιών που αναλαμβάνει και παρέχει το Ιωάννινα Festivals στο ευρύ κοινό.
 2. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι διαμένουν στην Ελλάδα και είναι άνω των 18 ετών. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται καμία αγορά υπηρεσιών από την Διοργανώτρια.
 3. Η διάρκεια της προωθητικής ενέργειας ορίζεται από 23 Νοεμβρίου 2015 έως 10 Ιανουαρίου 2016 στις 23:59. Το δώρου του διαγωνισμού είναι ένα μοναδικό διήμερο με διαμονή σε Δωμάτιο στο Ξενώνα Στης γιαγιάς Ευγενίας στο χωριό Βίτσα Ζαγορίου με Ιστότοπο http://giagiaevgenia.gr/ . Το δώρο θα δοθεί στον νικητή και θα μπορεί να το κάνει χρήση μέσα στον Ιανουάριο του 2016 μετά τις 10/1/2016, αφού πρωτίστως θα συνεννοηθεί με το ξενοδοχείο για την διαθεσιμότητα για της ημερομηνίες check in & check out.
 4. Οι διαγωνιζόμενοι για να συμμετέχουν θα πρέπει να κάνουν αρχικώς like στην επίσημη σελίδα της διοργανώτριας στο Facebook και εν συνεχεία θα πρέπει να συμπληρώσουν το ονοματεπώνυμο καθώς και το email τους μέσω της φόρμας newsletter ώστε να γνωστοποιήσουν τα στοιχεία τους στη διοργανώτρια.
 5. Διευκρινίζεται ότι κάθε χρήστης έχει δικαίωμα για μια συμμετοχή. Απαραίτητη προϋπόθεση για να λάβετε μέρος στον Διαγωνισμό εκτός των όσων ορίζονται στο άρθρο 2, είναι να έχετε προσωπικό λογαριασμό στο Facebook.
 6. Έγκυρες θεωρούνται οι συμμετοχές που έχουν λάβει χώρα εντός της διάρκειας της προωθητικής ενέργειας και στις οποίες οι συμμετέχοντες έχουν τηρήσει τη διαδικασία συμμετοχής που περιγράφεται ανωτέρω, σε συνδυασμό με την πλήρωση των διατάξεων όλων των επιμέρους όρων του παρόντος.
 7. Η Διοργανώτρια εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση λάθους καταχώρησης προσωπικών στοιχείων ή ελλιπών συμμετοχών.
 8. Το όνομα του νικητή θα ανακοινωθεί στην επίσημη σελίδα στο Facebook στις 11/1/2016 μετά την κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί μέσα από την σελίδα http://www.fanpagekarma.com/facebook-promotion. Ο νικητής θα κληθεί να στείλει τα στοιχεία του μέσω email, ώστε να ενημερωθεί για τις λεπτομέρειες παραλαβής του δώρου του.
 9. Το δώρο του νικητή είναι προσωποπαγή, δεν μεταβιβάζεται, δεν ανταλλάσσεται και δεν μπορεί να εξαργυρωθεί με χρήματα. Διευκρινίζεται ότι η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η απονομή του ως άνω δώρου, για λόγους που ανήκουν εκτός της δικής της εύλογης δυνατότητας ελέγχου.
 10. Ο νικητής κατά την παραλαβή του δώρου του θα πρέπει να επιδείξει την αστυνομική του ταυτότητα ή οποιοδήποτε άλλο επίσημο αποδεικτικό έγγραφο που να αποδεικνύει ότι τα στοιχεία (ονοματεπώνυμο / email) που έχει δηλώσει ότι είναι αληθή και ακριβή.
 11. Οι Συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Σε αντίθετη περίπτωση η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα ακύρωσης της συμμετοχής τους.
 12. Οι Συμμετέχοντες στο διαγωνισμό παρέχουν τη συγκατάθεσή τους και εξουσιοδότηση στην Διοργανώτρια για την παρουσίαση και χρήση του διαγωνισμού γενικά ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του διαδικτύου. Έτσι, η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί και δημοσιεύσει τα στοιχεία των νικητών, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε ειδησεογραφικό στοιχείο σχετικό με τον διαγωνισμό και την απονομή του Δώρου, η δε συμμετοχή στον παρόντα διαγωνισμό παρέχει αυτομάτως, αυτοδικαίως και άνευ χρηματικού ανταλλάγματος ή αποζημίωσης, τη συναίνεση του συμμετέχοντος για όλες τις ανωτέρω ενέργειες και αποτελεί αυτοδίκαιη και χωρίς οποιοδήποτε αντάλλαγμα εκχώρηση από τον συμμετέχοντα προς την διοργανώτρια όλων των αναγκαίων πνευματικών δικαιωμάτων στα πλαίσια της παρούσας.
 13. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να ματαιώσει ή να αναστείλει προσωρινά την παρούσα διοργάνωση προώθησης προϊόντων σε περίπτωση που προκύψουν τεχνικά ή άλλα προβλήματα ή απρόβλεπτες περιστάσεις εκτός της εύλογης δυνατότητας ελέγχου που μπορεί να βλάψουν την ακεραιότητα της διεξαγωγής της.
 14. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης των παρόντων όρων, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, κάθε τροποποίηση δε, θα αναρτάται στην επίσημη σελίδα της διοργανώτριας με τον ίδιο τρόπο που αναρτώνται και οι παρόντες όροι.
 15. Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση του δώρου στον νικητή.
 16. Στα πλαίσια του Διαγωνισμού και μετά τη λήξη αυτού ο Διοργανωτής πρόκειται να επεξεργαστεί τα δηλωθέντα στοιχεία των συμμετεχόντων, σύμφωνα με τον ν. 2472/1997, όπως εκάστοτε ισχύει (ο «Νόμος»), για τις ανάγκες της προσήκουσας διεξαγωγής του Διαγωνισμού και της εξυπηρέτησης και παρακολούθησης της δια του Διαγωνισμού καθιδρυόμενης σχέσης. Συμμετέχοντας στο Διαγωνισμό κάθε ενδιαφερόμενος παρέχει στον Διοργανωτή, ως υπεύθυνο επεξεργασίας του Νόμου, τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή του και την εξουσιοδότησή του να τηρεί σε ηλεκτρονικό ή μη αρχείο και να επεξεργάζεται, κατά την κρίση της και το Νόμο, τα ως άνω στοιχεία του για τον ανωτέρω σκοπό. Σύμφωνα με τα άρθρα 12 (δικαίωμα πρόσβασης) και 13 (δικαίωμα αντίρρησης) του Νόμου, ως ισχύουν, κάθε συμμετέχων στο Διαγωνισμό έχει ιδίως δικαίωμα πρόσβασης στα ανωτέρω στοιχεία που τον αφορούν προσωπικά (και να ζητήσει οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση την επιβεβαίωση, τροποποίηση ή διαγραφή αυτών), καθώς και δικαίωμα να προβάλλει οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία αυτών.
 17. Η συμμετοχή στη παρούσα προωθητική ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. ο Διοργανωτής δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση ή την υποβοήθηση της συμμετοχής στην παρούσα προωθητική ενέργεια ή σχετικά με την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο, καθώς και αναφορικά με όποιο τεχνικό πρόβλημα τυχόν προκύψει στην ως άνω εφαρμογή.
 18. Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σχετικά με το διαγωνισμό επιλύεται από τα καθ’ ύλη αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών.
 19. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει, εκτός από τα προαναφερθέντα του παρόντος, την ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων του Διαγωνισμού.
 20. Οι όροι του Διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στον Ιστότοπο www.ioanninafestivals.gr, ενώ οποιοσδήποτε επιθυμεί διευκρινίσεις μπορεί να απευθύνεται με μήνυμα στην σελίδα του Διοργανωτή στο info@ioanninafestivals.gr.